Vandaag besteld, binnen 4 werkdagen geleverd

Gegarandeerde kwaliteit en uitstekende service

Algemene Voorwaarden

Eveon Containers bv. - februari 2023

  general_conditions
  general_conditions

  Algemene Voorwaarden

  ALGEMENE VOORWAARDEN EVEON GROUP OF COMPANIES ONLINE SHOP NEDERLAND (www.eveoncontainers.com) versie van februari 2023.

  1. Wanneer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing?

  1.1. Deze Algemene Voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, bestellingen, rechtshandelingen en feitelijke handelingen, voor zover deze niet onderworpen zijn aan dwingendrechtelijke bepalingen, verricht door elke rechtspersoon in het EVEON-concern ("EVEON") met betrekking tot de aankoop van (een) container(s) door een koper ("Koper"). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen EVEON en de Koper, ook na afloop van de overeenkomst.

  1.2. Voor zover enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet-afdwingbaar is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet aan. Voorts geldt dat als enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet-afdwingbaar is, een vervangende bepaling van toepassing wordt die de strekking van de nietige of vernietigde bepaling het dichtst benadert (voor zover wettelijk toegestaan).

  1.3. De "Koper" is elke (rechts)persoon die een overeenkomst aangaat met EVEON. De term "container(s)" omvat alle soorten containers die bij EVEON verkrijgbaar zijn.

  1.4. De door de Koper gehanteerde algemene voorwaarden worden door EVEON uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

  1.5. De Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden is te allen tijde van toepassing en leidend. In geval van strijdigheden met vertaalde voorwaarden prevaleert de Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden, ook indien door EVEON een vertaling is opgesteld. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen.

  2. Soorten containers.

  2.1. EVEON verkoopt gebruikte containers:

  • aangezien de container(s) gebruikt is/zijn, is de Koper niet de eerste eigenaar en gebruiker van het verkochte object. Gebruikte containers zijn gedurende langere tijd en meerdere malen gebruikt voor (vracht)vervoer over zee en kunnen daarom tekenen van roest en andere tekenen van gebruik of schade vertonen, alsmede tekenen van reparatie en onderhoud. De Koper aanvaardt de container(s) in deze staat. Het spreekt vanzelf dat EVEON er altijd voor zorgt dat gebruikte containers, indien nodig, worden gerepareerd volgens de in de industrie geldende normen en dat de containers geschikt zijn voor vrachtvervoer.

   
  2.2. De op de webshop, in andere documenten, websites en informatiebronnen van EVEON getoonde of vermelde modellen dienen slechts ter illustratie. Afwijkingen in bijvoorbeeld de kleur, en het gewicht, zijn mogelijk. Deze afwijkingen vormen daarom geen grond voor contractbreuk op grond van non-conformiteit van de container(s). EVEON verstrekt uitsluitend de garanties zoals omschreven in artikel 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden.

  3. Hoe werkt het bestelproces?

  3.1. Het bestelproces werkt als volgt:

  • De Koper kiest een container en/of een type container.
  • De Koper kiest het aantal containers dat hij wil kopen.
  • De Koper beslist welke leveringsmethode hij verkiest: afhalen of bezorgen?
  • De prijs die bij de bovengenoemde keuzes en selectie hoort wordt op de website weergegeven.
  • De Koper gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden.
  • De Koper kiest een van de beschikbare betalingsmethodes en verricht de betaling.
  • Nadat de betaling is verricht, ontvangt de Koper binnen 24 uur per e-mail de orderbevestiging en een factuur met gedetailleerde informatie over de BTW.

   
  3.2. De Koper is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie tijdens het bestelproces. Aan de Koper kunnen kosten in rekening worden gebracht die voortvloeien uit het verstrekken van onjuiste informatie (zoals een ander leveringsadres dan tijdens het betalingsproces werd verstrekt) of die verband houden met deze onjuiste informatie. EVEON kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, veroorzaakt door onjuiste informatie verstrekt aan EVEON.

  3.3. Nadat de Koper de bestelling in de webshop heeft afgerond door de aankoopprijs van de container(s) en eventuele bijkomende kosten te betalen, wordt het leveringsproces automatisch in gang gezet. Dit betekent dat het niet mogelijk is om de bestelling te annuleren. Indien de Koper de bestelling wenst te annuleren, dan dient hij contact op met de klantenservice van EVEON om de mogelijkheden te bespreken.

  4. Betalingsvoorwaarden

  4.1. De prijzen op de website zijn in euro's en altijd inclusief BTW.

  4.2. Indien de Koper voor de leveringswijze de optie "bezorgen" kiest, worden de bijbehorende bezorgkosten, inclusief BTW, verstrekt. De bezorgkosten zijn voor rekening van de Koper.

  4.3. Levering vindt pas plaats nadat EVEON de betaling heeft ontvangen. Betaling dient direct bij bestelling te geschieden. Indien na levering blijkt dat de betaling niet door EVEON is ontvangen (bijvoorbeeld door een geannuleerde betaling/terugbetaling), is artikel 11 van toepassing.

  5. Hoe vindt de levering plaats en wanneer gaat het risico van de container(s) over op de Koper?

  5.1. U kunt altijd kiezen uit twee leveringsmethoden:

  a) Het afhalen van de container(s) door de Koper ‘ex works’ bij het containerdepot. Het afhalen vindt plaats op een tussen EVEON en de Koper overeen te komen tijdstip na betaling. Dit tijdstip is op zijn vroegst één dag na betaling conform artikel 3. De Koper heeft maximaal 1 maand de tijd om de containers af te halen waarna EVEON gerechtigd is de bestelling naar eigen inzicht te verwerken.

  b) Levering aan het bedrijf van de Koper door een derde partij die in opdracht van EVEON de container(s) vervoert. Koper kan in de online shop een voorkeursleverdatum aanvragen. EVEON en de door EVEON ingeschakelde derde zullen trachten deze voorkeursleverdatum te halen.

  5.2. Het risico voor de container(s) gaat over op de Koper:

  a) Bij levering ‘ex works’ bij EVEON: bij het laden van de container(s) op het vervoermiddel van de Koper.

  b) Bij bezorging bij de Koper: zodra de vervoerder de container(s) lost op de door de Koper gekozen plaats.

  5.3. EVEON en zijn transportpartners zullen alles in het werk stellen om de leveringstermijn te halen. Dit is een inspanningsverplichting. De definitieve bezorgdatum zal door de transportpartner van EVEON worden meegedeeld. Indien de leveringstermijn niet wordt nageleefd, is EVEON niet in gebreke en heeft de Koper geen recht op enige schadevergoeding of compensatie. EVEON is niet gebonden aan levering- en leveringstermijnen die niet kunnen worden nageleefd wegens omstandigheden buiten de wil van EVEON of die werden veroorzaakt door de derden die door EVEON voor het transport werden ingeschakeld of door derden in de toeleveringsketen van EVEON. EVEON is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade die optreedt tijdens het transport of als gevolg van een te late levering of niet-levering van de apparatuur. Indien de levering niet kan plaatsvinden binnen het door de Koper gewenste leveringstijdstip, zullen de transportpartners van EVEON de Koper op de hoogte brengen van deze vertraging.

  5.4. Indien de uitvoering door EVEON van enige levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of belemmerd door welke oorzaak dan ook, heeft EVEON het recht om, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds, de aldus getroffen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. De Koper ziet af van alle rechten op vorderingen, in welke vorm dan ook, gebaseerd op de laattijdige levering, niet-levering of annulering door EVEON.

  5.5. De Koper is verplicht ervoor te zorgen dat aan de aflevervoorwaarden ("Aflevervoorwaarden") van EVEON wordt voldaan en dient al het nodige te doen om ervoor te zorgen dat iemand beschikbaar is om de container(s) in ontvangst te nemen wanneer de container(s) wordt/worden geleverd. De Aflevervoorwaarden maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden. De Aflevervoorwaarden zijn te vinden op de website van EVEON via deze link . Op verzoek zal EVEON een exemplaar van de Aflevervoorwaarden aan de Koper toezenden.

  5.6. Onmiddellijk na de levering van de containers bij de klant zal de transportpartner van EVEON samen met de Koper (of de persoon die aanwezig is om de container(s) in ontvangst te nemen) de geleverde container(s) inspecteren en het EVEON-containerinspectieformulier invullen en ondertekenen. Zowel de Koper als de transportpartner van EVEON moeten het containercontroleformulier ondertekenen. De Koper kan aan het formulier opmerkingen toevoegen over de levering of de kwaliteit van de container(s). De transportpartner van EVEON stuurt het formulier naar EVEON. Het door de Koper niet invullen en ondertekenen van het inspectieformulier ontslaat EVEON van haar (garantie)verplichtingen jegens de Koper.

  5.7. Onverminderd artikel 7, geldt dat indien de Koper:

  • de container(s) niet in ontvangst neemt of anderszins de ontvangst van de door de transportpartner van EVEON te leveren container(s) belemmert;
  • niet voldoet aan de door EVEON verstrekte Aflevervoorwaarden;
  • niet in staat is- of aanwezig is om de container(s) in ontvangst te nemen op de tussen EVEON en/of de transportpartners van EVEON en de Koper overeengekomen leveringsdatum of -tijd;

   
  dan zal de Koper zonder verdere ingebrekestelling in gebreke zijn en heeft EVEON recht op het volledige factuurbedrag voor de container(s). EVEON zal ook gerechtigd zijn, ongeacht haar andere wettelijke rechten, de te leveren container(s) (onbeheerd) bij de Koper achter te laten, de container(s) terug te nemen en/of de container(s) op te slaan op risico van de Koper; alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Koper.

  5.8. Indien de in artikel 5.5, 5.6 en/of artikel 5.7 beschreven situaties zich voordoen en de Koper ondanks een door EVEON gestelde redelijke termijn de container(s) niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk in ontvangst neemt, is EVEON niet langer gebonden aan haar (garantie)verplichtingen jegens de Koper.

  6. Kwaliteitsgarantie

  6.1. EVEON garandeert dat haar containers bij levering wind- en waterdicht zijn en voorzien zijn van alle geldige certificeringen, waaronder van maar niet beperkt tot CSC-certificering, die vereist zijn voor hun specifieke producttype. De garantie omvat fundamentele gebreken, structurele vervormingen, gaten of beschadigde afdichtingen (met uitzondering van de gebreken vermeld in artikel 6.3) indien zij er rechtstreeks voor zorgen dat de container niet wind- en waterdicht is. De Koper kan zich slechts op deze garantie beroepen indien hij de in dit artikel vermelde voorwaarden naleeft.

  6.2. Indien de Koper een beroep doet op de garantie in artikel 6.1 kan EVEON de Koper ofwel een terugbetaling van de kosten van herstelling van de container(s) aanbieden, ofwel EVEON kan aanbieden om de container(s) volledig te vervangen. Alvorens de Koper recht heeft op enige schadevergoeding, zullen EVEON en de Koper bespreken of een terugbetaling van de reparatiekosten van de container(s) of een vervanging aan de gewenst is.

  6.3. Cosmetische kenmerken, zoals deuken, krassen roest en zichtbare reparatie(s) aan zowel de buitenkant van de container(s) als de vloer binnenin zijn normale imperfecties die een gebruikte container nu eenmaal zal vertonen na jarenlang als zeecontainer te zijn gebruikt. Deze kleine onvolkomenheden, die geen afbreuk doen aan de wind- en waterdichtheid van de container, vallen niet onder de garantie van artikel 6.1.

  6.4. In het geval er sprake is van van gebreken of tekortkomingen aan de container(s) die de wind- en waterdichtheid van de container(s) direct aantasten en die niet zijn vermeld op het containercontroleformulier als bedoeld in artikel 5.6, dan zal de Koper deze gebreken binnen vijf werkdagen na levering per e-mail aan EVEON moeten melden. Doet de Koper dit niet dan zal (zullen) de container(s) na vijf werkdagen als zonder gebreken aanvaard worden beschouwd. Zodra de container(s) als geaccepteerd wordt/worden beschouwd kan de Koper geen beroep meer doen op de garantie onder artikel 6.1.

  6.5. Bij terugzending onder de garantie van artikel 6.1 zorgt EVEON, indien nodig, voor het transport van de container(s) terug van de vestiging van de Koper naar het containerdepot. De transportkosten van een retourzending onder de garantie van artikel 6.1, mits het gebrek binnen 5 werkdagen aan EVEON is gemeld, zijn voor rekening van EVEON.

  7. 30 dagen-geldteruggarantie

  7.1. Indien de Koper om welke reden dan ook niet tevreden is met de container(s), biedt EVEON een geld-terug garantie aan. De Koper heeft het recht om gedurende een periode van 30 dagen, ingaande op de dag van de levering van de container bij de Koper of ingaande op de dag dat de Koper de container ophaalt bij EVEON, zonder opgave van redenen de overeenkomst voor de verkoop van de container(s) op te zeggen.

  7.2. Indien de Koper besluit de verkoop van de container(s) binnen 30 dagen na levering/afhaling overeenkomstig artikel 7.1 op te zeggen, zorgt EVEON voor het transport van de container(s) terug naar het terrein van EVEON. De transportkosten van een terugzending binnen 30 werkdagen op grond van de garantie van artikel 7.1 komen voor rekening van de Koper.

  7.3. Binnen 30 dagen nadat EVEON heeft bevestigd dat zij de container(s), in dezelfde staat als waarin de Koper de container(s) van EVEON heeft gekocht, in het magazijn van EVEON heeft ontvangen, zal EVEON de aankoopprijs van de container(s), exclusief transportkosten (voor zowel de heen- als terugzending), terugbetalen door storting op de bankrekening waarvan de Koper de betaling heeft verricht.

  7.4. Het risico voor eventuele schade aan of waardevermindering van de onder de garantie van artikel 7.1 geretourneerde container(s) ligt bij de Koper totdat EVEON de geretourneerde container(s) schriftelijk heeft geaccepteerd. EVEON kan de waardevermindering van - of de reparatiekosten van - een onder de garantie van artikel 7.1 geretourneerde container(s) in mindering brengen op de terugbetaling van de koopprijs van de container(s). EVEON kan voorwaarden verbinden aan de aanvaarding van eventuele retourzendingen.

  8. Retourzendingen

  8.1. Zowel op grond van de garantie van artikel 6.1 als op grond van de garantie van artikel 7.1 is terugzending van (een) aangekochte container(s) slechts mogelijk na voorafgaand overleg met EVEON en met voorafgaande schriftelijke toestemming van EVEON. Indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVEON wordt geretourneerd, zijn zowel de verzending als de opslag van de container(s) bij aankomst bij EVEON voor rekening en risico van de Koper.

  8.2. Indien de container(s) aan EVEON worden teruggezonden, dient de Koper de container(s) terug te zenden in dezelfde staat als waarin deze werd(en) geleverd aan en aanvaard door de Koper. Gemodificeerde containers (met inbegrip van maar niet beperkt tot containers die zijn geschilderd, structureel werden gewijzigd of containers waaraan openingen, ramen, deuren of elektriciteit is aangebracht) zullen door EVEON niet worden teruggenomen en vallen niet langer onder de garanties in artikel 6 en artikel 7 van de Algemene Voorwaarden.

  8.3. Het is voor de Koper niet toegestaan om (een) container(s) aan EVEON te retourneren, tenzij deze retournering geschiedt overeenkomstig de garanties in artikel 6 en 7 van deze Algemene Voorwaarden.

  9. Aansprakelijkheid van EVEON

  9.1. EVEON wijst uitdrukkelijk aansprakelijkheid af voor specifieke kwaliteiten, functies, doelen en toepassingen van de container(s) of voor (bijzonder) gebruik van de container(s).

  9.2. De garanties zijn niet van toepassing op, en EVEON aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  a) Gebreken of fouten die in het handelsgebruik toelaatbaar worden geacht of afwijkingen wat betreft kwaliteit, kleur, afmetingen en/of gewicht die technisch niet te vermijden zijn.

  b) Afzonderlijke onderdelen of installaties die tot de container(s) behoren.

  9.3. De aansprakelijkheid van EVEON ten opzichte van de Koper, van welke aard ook, is steeds beperkt tot de aansprakelijkheid voor directe schade aan de container(s) zelf. De aansprakelijkheid van EVEON is, naar keuze van EVEON zelf, altijd gebaseerd op de kosten van vervanging of reparatie van eventueel gebrekkige containers of de terugbetaling van de betaalde koopprijs of een redelijk deel daarvan.

  9.4. De aansprakelijkheid van EVEON ten opzichte van de Koper is te allen tijde beperkt tot maximaal het door de verzekeraar van EVEON uit te keren verzekeringsbedrag en, indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de overeengekomen koopprijs of maximaal EUR 100.000,00.

  9.5. EVEON is niet aansprakelijk tegenover de Koper voor enige schade of letsel veroorzaakt door een derde die door EVEON of de Koper wordt tewerkgesteld of is ingeschakeld. Dit omvat maar is niet beperkt tot schade of letsel veroorzaakt door derden ingeschakeld door EVEON voor het transport van de container(s).

  9.6. Indien EVEON als gevolg van een contractuele bepaling betreffende het vervoer van goederen over land of over zee geheel of gedeeltelijk tot schadevergoeding gehouden is, zal het bedrag van de schadeclaim gebaseerd zijn op de geschatte economische waarde van de container(s) op de plaats en het tijdstip van levering.

  9.7. De Koper heeft niet het recht om vorderingen, van welke aard ook, te verrekenen met aan EVEON verschuldigde bedragen.

  9.8. Elke vordering tegen EVEON, zowel krachtens de verkoopovereenkomst tussen EVEON en de Koper als buitencontractuele vorderingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot vorderingen betreffende de conformiteit van de container(s), vervalt na 12 maanden vanaf de dag waarop de Koper een bestelling heeft geplaatst overeenkomstig artikel 3.1. van de Algemene Voorwaarden.

  9.9. EVEON is nooit aansprakelijk voor voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, beschadiging of verlies van lading, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstilstand.

  9.10. De Koper vrijwaart EVEON van elke aansprakelijkheid tegenover derden met betrekking tot de koopovereenkomst of de uitvoering ervan, alsook voor aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik en de bestemming van de container(s), ongeacht de wijze van het gebruik, met inbegrip van vorderingen in verband met het vervoer van de container(s) en zijn/haar inhoud op de openbare weg, op het water en over zee.

  10. Wat gebeurt er in geval van overmacht?

  10.1. Indien EVEON door overmacht verhinderd is de overeenkomst uit te voeren of indien de kostprijs van de container(s) door overmacht stijgt, heeft EVEON het recht de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmachtstoestand of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat EVEON tot schadevergoeding gehouden is.

  10.2. Onder "overmacht" wordt verstaan elke (voorzienbare en onvoorzienbare) omstandigheid waardoor de uitvoering van de overeenkomst door EVEON redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht. Tot dergelijke omstandigheden behoren stakingen, personeelstekorten door ziekte, pandemieën en epidemieën, productieverstoringen, transportproblemen, branden en andere bedrijfsstoringen, in-, uit- en doorvoerverboden, vertraagde of gebrekkige leveringen door leveranciers en expediteurs, en andere niet door EVEON te beïnvloeden gebeurtenissen, zoals overstromingen, stormen, natuur- en/of kernrampen, oorlog en/of oorlogsdreiging, maar ook veranderende wettelijke bepalingen of overheidsmaatregelen.

  11. Eigendomsvoorbehoud.

  11.1. EVEON blijft eigenaar van alle door EVEON verkochte containers totdat de Koper aan EVEON de definitieve en onomkeerbare betaling van de verkoopprijs heeft voldaan en/of de overeengekomen tegenprestatie voor onder de koopovereenkomst geleverde of te leveren containers heeft verricht en/of de in het kader van de koopovereenkomst (of daarbuiten) door de Koper te verrichten werkzaamheden/diensten heeft verricht. EVEON blijft eveneens eigenaar van alle door EVEON verkochte containers, totdat voldoening van alle vorderingen van EVEON op de Koper wegens de niet-uitvoering van dit contract zijn voldaan.

  11.2. Voordat volledige, definitieve en onomkeerbare betaling heeft plaatsgevonden, is Koper niet gerechtigd de rechten op de container(s) geheel of gedeeltelijk over te dragen of met (beperkte) rechten te bezwaren.

  11.3. De Koper dient de onder eigendomsvoorbehoud geleverde container(s) met de nodige zorg en als herkenbaar eigendom van EVEON onder zich te houden.

  11.4. Indien de Koper in gebreke blijft met betrekking tot de in paragraaf 11.1 vermelde diensten, in het bijzonder maar niet beperkt tot indien de Koper zijn betaling heeft geannuleerd of een creditcardbetaling heeft laten terugboeken, heeft EVEON het recht om op kosten van de Koper de container(s) waarvan de eigendom bij EVEON is gebleven, terug te nemen. Hiertoe verleent de Koper EVEON het onherroepelijke recht om de door of voor de Koper gebruikte lokalen te betreden.

  11.5. De Koper is niet gerechtigd zich te beroepen op het eigendomsvoorbehoud met betrekking tot kosten die door de Koper worden gedragen krachtens deze Algemene Voorwaarden of de verkoopovereenkomst tussen EVEON en de Koper. De Koper is niet gerechtigd deze kosten te verrekenen met aan EVEON verschuldigde bedragen.

  12. Belastingen en andere heffingen

  12.1. De Koper is persoonlijk verantwoordelijk en verplicht zo nodig de noodzakelijke kennisgevingen aan de bevoegde autoriteiten te doen, de nodige aangiften te doen en in voorkomend geval de container(s) in- en uit te klaren of daarvoor te zorg te dragen.

  12.2. Tenzij uitdrukkelijk opgenomen in de koopprijs zijn alle belastingen, rechten, vergoedingen, (inklarings)kosten, boetes en aanverwante (administratieve) kosten verbonden aan de aankoop, het vervoer en het in- en uitklaren van de container(s) zijn voor rekening en risico van de Koper. Indien dit niet reeds uitdrukkelijk in de prijs van de container(s) is inbegrepen, behoudt EVEON zich het recht voor om de belastingen (met inbegrip van maar niet beperkt tot BTW), rechten, vergoedingen, (inklarings)kosten, boetes en alle (administratieve) kosten die EVEON in dit verband maakt, aan de Koper in rekening te brengen en de Koper dient EVEON hiervoor te vrijwaren.

  13. Toepasselijk recht en forumkeuze

  13.1. De overeenkomst tussen EVEON en de Koper en de uitvoering ervan worden beheerst door Nederlands recht, met dien verstande dat het Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken geheel is uitgesloten.

  13.2. Alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, of de schending, beëindiging of nietigheid daarvan, zullen in eerste aanleg en onverminderd het recht van beroep worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter te Rotterdam, Nederland, locatie Rotterdam. De rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen met betrekking tot deze overeenkomst, tenzij dit in strijd zou zijn met dwingend recht. EVEON mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en in plaats daarvan de wettelijke bevoegdheidsregels toepassen.